Veel gestelde vragen - Willemen Bedrijfshulpverlening

Veel gestelde vragen

Alle vragen op een rijtje

Wat is BHV?
Basishulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen).


Wanneer moeten wij een BHV-er in dienst hebben?
Als een bedrijf 1 of meerdere werknemers in dienst heeft is het verplicht dat er altijd 1 BHVér aanwezig is.


Waarom is een BHV-er belangrijk?
Voor de veiligheid van de medewerkers en klanten/ gasten is het belangrijk dat er goed opgeleide mensen aanwezig zijn in geval van een calamiteit. De veiligheid kan dan gewaarborgd worden.


Wat kost een opleiding BHV?
De kosten van een BHV opleiding variëren en zijn afhankelijk van de eisen van de aanvrager.


Als men een opleiding BHV doet, zit EHBO daar dan bij?
Bij een BHV training zit wel een klein stukje EHBO bij, maar niet een volledige opleiding.


Hoe lang duurt een opleiding BHV?
De opleiding kan 1 of 2 dagen duren, afhankelijk wat u als klant eist.


Waar wordt de opleiding BHV gegeven?
De opleiding kan in uw bedrijf gegeven worden of op een door Willemen BHV gehuurde locatie.


Wat is EHBO?
EHBO is de eerste hulp die men als leek kan verlenen bij een ongeval.  


Moeten wij een EHBO-er in dienst hebben?
Of een bedrijf naast BHVérs ook EHBOérs in dienst moet hebben is afhankelijk van de bedrijfsstructuur en de wettelijke eisen.  


Hoe lang duurt een cursus EHBO?
De duur van een EHBO cursus varieert tussen de 4 en 8 uur, afhankelijk van welke module men kiest.  


Wat is Reanimatie?
Reanimatie is het kunstmatig overnemen van de ademhaling en de bloedsomloop wanneer er sprake is van een circulatiestilstand (stilstand van de bloedsomloop). Reanimeren bestaat uit het geven van beademing en borstcompressie (hartmassage).


Zit Reanimatie bij de EHBO cursus inbegrepen?
Bij de EHBO cursus zit de reanimatie altijd inbegrepen.


 Wat moet er in een verbandtrommel/verbandtas zitten?
Afhankelijk van het doel waarvoor de verbandtas / -trommel dient zullen er verschillende producten in zitten. Voor een sport vereniging zal de tas iets anders ingedeeld worden als voor een bouwbedrijf. En daar zullen bij de sportverenigingen en bedrijven ook onderling verschillen kunnen zijn. Natuurlijk kan je overal een standaard tas/trommel aanschaffen. Vaak zitten er dan ook spullen in die je nooit gebruikt.


Is het goed om een AED op het bedrijf te hebben?
Het is altijd goed om een AED op het bedrijf te hebben, of gezamenlijk (winkelcentra etc.). Laat u wel goed voorlichten over welke AED u het beste aan kunt schaffen.  


Hoeveel blusmiddelen heb ik nodig?
Voor de blusmiddelen geldt geen standaard, dit is namelijk afhankelijk van de grootte en de risico’s van het bedrijf.


Wat is een veiligheidsscan?
Een veiligheidsscan is een momentopname waarin door middel van vragen op het gebied van de veiligheid een doorsnede gemaakt wordt van het bedrijf. De uitkomst geeft onder andere aan hoeveel BHVérs er nodig zijn en eventueel wat voor hulpmiddelen.


Wat is een Risico Inventarisatie?
Sinds 1 januari 1994 is de R-I&E verplicht voor alle werkgevers (behalve voor wie Zelfstandige zonder personeel is). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de R-I&E. Elk bedrijf met personeel in Nederland moet (laten) onderzoeken door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (R-I&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld.

In de R-I&E moet een Plan van Aanpak (PVA) worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen, dit is wettelijk verplicht. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.Hoe worden certificaten verlengd?

De verlenging van certificaten wordt gedaan door Willemen BHV, mits de herhalingen worden gevolgd en met goed gevolg worden afgesloten. Voor de meeste certificering die door Willemen BHV worden uitgegeven geldt dat er minimaal een maal per jaar een herhaling dient te worden gevolgd.  


Zorgen jullie ook voor verlenging van reeds bestaande certificaten?

Willemen BHV kan ook zorg dragen voor verlenging van bestaande certificaten, deze worden dan door ons overgenomen en uitgeschreven. Hiervoor geldt wel dat de gecertificeerde competent moeten zijn, dat wil zeggen, voldoen aan de eisen die voor de betreffende certificering gelden.
logo Rode Kruis